Kulturmiljölagen 11§ säger: ”I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön […]