Köpevillkor
Westmans Stenhuggeri AB
Westmans Stenhuggeri AB följer konsumentköplagen,
distanshandelslagen samt rekommendationer från ARN.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för
skrivfel, leverantörers prishöjningar och lagerhållning,
ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer med mera.
Samtliga priser är inklusive moms.

Villkor gällande ingånget avtal.
1a. Avtalet
”Säljaren” och ”företaget” avser i detta avtal Westmans
Stenhuggeri AB medan ”köparen” avser kund som gjort
en beställning hos företaget.
För att göra en beställning hos Westmans Stenhuggeri
AB måste köparen ha fyllt 18 år.
Avtal mellan köparen och säljaren anses ingånget när
beställningen inkommit till säljaren. Alla beställningar,
även gjorda via mejl eller hemsidan, är bindande.
Säljaren förbehåller sig rätten att neka en order, även
efter eventuell orderbekräftelse, om skäl föreligger, samt
rätten att annullera order från köpare som uppgivit felaktiga/bristande beställningsuppgifter eller har uppvisat
bristande betalningsförmåga. Falska beställningar, samt
andra typer av bedrägeriförsök, kommer att polisanmälas.


1b. Betalningsansvar
Det är alltid köparen som är ytterst betalningsansvarig,
även i de fall köparen representerar ett dödsbo. Om
dödsboet inte kan betala fakturan kommer ansvaret att
flyttas över på köparen.


1c. Gravrättsinnehavare
Den som köper en ny gravvård eller textkomplettering
måste vara gravrättsinnehavare för den berörda graven,
alternativt inneha en fullmakt från den som är gravrättsinnehavare. Köparen är skyldig att själv se till att den
antingen är gravrättsinnehavare eller ombesörja fullmakt
från den som är gravrättsinnehavare.
En fullmakt bör vara skriftlig, ge en detaljerad beskrivning av vad köparen får och inte får göra, vara undertecknad av gravrättsinnehavaren samt bevittnad av två
oberoende parter.
Säljaren friskriver sig allt ansvar att korrekta uppgifter
lämnas. Vid upptäckt av inkorrekta eller missvisande
uppgifter vidtas åtgärder enligt p. 1d.


1d. Uppgifter
Köparen åtar sig även att lämna fullständiga och korrekta uppgifter om den avlidne, graven samt dennes innehavare. Vid inkorrekta, missvisande eller ofullständiga
uppgifter har säljaren rätt att helt avbryta köpet, alternativt pausa köpet tills dess att fullständiga uppgifter lämnats. I det fall att köpet avbryts har säljaren rätt till ersättning enligt p. 15. I det fall att köpet pausas behåller
ordern inte sin plats i arbetskön och kan komma att nedprioriteras. Även extra administrativa avgifter kan tillkomma.

Tilläggsvillkor gällande återförsäljare & övriga avtalskunder.
1e. Prissättning
Återförsäljaren erhåller rabatt på alla beställningar som
görs hos företaget. Summan varierar beroende på typ av
beställning.
Återförsäljaren har därav fri rätt att sälja vidare produkter till det pris han själv finner önskvärt, och binder sig
därigenom inte till något annat än att själv betala det pris
som säljaren informerat om.
Då upplägget kan skilja sig mellan företaget och återförsäljaren är det önskvärt, men ej nödvändigt att köparen
till sina egna kunder använder neutrala papper, broschyrer och liknande.1f. Administration och kontakt
All kontakt mellan återförsäljaren och företaget bör ske
skriftligt, via epost. Företaget avsäger sig all kontakt
med slutkonsumenten, dvs återförsäljarens egna kunder.
Alla kunder som kommer direkt till företaget kommer att
tas emot som företagets egna, inklusive all administration och fakturering. Återförsäljarrabatten kommer vid
sådana tillfällen inte att tillämpas.
Då kontakten med slutkund sköts av återförsäljaren så är
det återförsäljaren som är ytterst ansvarig för godkännande av detaljritning, att korrekta uppgifter lämnats och
att återförsäljaren har kundens medgivande (gärna en
skriftlig fullmakt) att beställa samt godkänna detta. Om
återförsäljaren inte har detta är det försäljaren som är
ytterst betalningsansvarig för varan, arbetet samt de extra kostnader som kan uppstå för eventuella fel som han
godkänt genom ett tyst eller uttalat godkännande.

Villkor gällande beställning av gravvård.
2a. Ingånget avtal
Avtalet anses som ingånget då köparen lagt en beställning via hemsidan, telefonsamtal, personligt möte, epost
eller post (se p. 1).
Ordern anses som påbörjad tre dagar från det att beställningen inkommit till säljaren (se p. 3)
Detaljritning av ny gravvård (se p. 4) skickas till köparen när säljaren mottagit full information om gravvården, den avlidne samt begravning och begravningsplats.
Produktion av ny gravvård anses påbörjad, samt placerad i arbetskö, från den dag som köparen godkänner detaljritningen (se p. 4). En detaljritning anses vara godkänd tio (10) dagar efter att köparen har mottagit den
och inte inkommit med några synpunkter, korrigeringar
eller andra ändringar – om ingenting annat har avtalats.
Produktion av textkomplettering anses som påbörjad,
samt placerad i arbetskö, tre dagar från det att beställningen inkommit till säljaren (se p. 3) samt när full information lämnats till säljaren (se p. 4).


2b. Ångerrätt
För tjänster och specialtillverkade produkter gäller följande: beställningen är bindande från den dag då avtaletingicks. Genom att bekräfta beställningen samtycker
köparen till att företaget påbörjar behandlingen av
beställningen inom tidsramen för den ångerfrist som
gäller enligt Distans- och Hemförsäljningslagen. Genom
att samtycka till att säljaren påbörjar arbetet med
beställningen inom ramen för ångerfristen föreligger
ingen ångerrätt enligt nämnda lag och p. 3 & 15 tillämpas istället.
Vid köp av övriga produkter som säljaren tillhandahåller,
som inte är specialtillverkad enligt köparens önskemål,
innebär att ordinarie ångerrätt föreligger. Ångerfristen är
då 14 dagar och köparen står för returkostnaden. En
förutsättning för att returen ska godkännas är att produkten är oanvänd och i oförändrat skick.

Villkor gällande produktion av gravvård.