Köp- & leveransvillkor

Köpevillkor
Westmans Stenhuggeri AB

Westmans Stenhuggeri AB följer konsumentköplagen,
distanshandelslagen samt rekommendationer från ARN.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för
skrivfel, leverantörers prishöjningar och lagerhållning,
ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer med mera.
Samtliga priser är inklusive moms.

Villkor gällande ingånget avtal.
1a. Avtalet
”Säljaren” och ”företaget” avser i detta avtal Westmans
Stenhuggeri AB medan ”köparen” avser kund som gjort
en beställning hos företaget.
För att göra en beställning hos Westmans Stenhuggeri
AB måste köparen ha fyllt 18 år.

Avtal mellan köparen och säljaren anses ingånget när
beställningen inkommit till säljaren. Alla beställningar,
även gjorda via mejl eller hemsidan, är bindande.
Säljaren förbehåller sig rätten att neka en order, även
efter eventuell orderbekräftelse, om skäl föreligger, samt
rätten att annullera order från köpare som uppgivit felaktiga/bristande beställningsuppgifter eller har uppvisat
bristande betalningsförmåga. Falska beställningar, samt
andra typer av bedrägeriförsök, kommer att polisanmälas.


1b. Betalningsansvar
Det är alltid köparen som är ytterst betalningsansvarig,
även i de fall köparen representerar ett dödsbo. Om
dödsboet inte kan betala fakturan kommer ansvaret att
flyttas över på köparen.


1c. Gravrättsinnehavare
Den som köper en ny gravvård eller textkomplettering
måste vara gravrättsinnehavare för den berörda graven,
alternativt inneha en fullmakt från den som är gravrättsinnehavare. Köparen är skyldig att själv se till att den
antingen är gravrättsinnehavare eller ombesörja fullmakt
från den som är gravrättsinnehavare.
En fullmakt bör vara skriftlig, ge en detaljerad beskrivning av vad köparen får och inte får göra, vara undertecknad av gravrättsinnehavaren samt bevittnad av två
oberoende parter.
Säljaren friskriver sig allt ansvar att korrekta uppgifter
lämnas. Vid upptäckt av inkorrekta eller missvisande
uppgifter vidtas åtgärder enligt p. 1d.


1d. Uppgifter
Köparen åtar sig även att lämna fullständiga och korrekta uppgifter om den avlidne, graven samt dennes innehavare. Vid inkorrekta, missvisande eller ofullständiga
uppgifter har säljaren rätt att helt avbryta köpet, alternativt pausa köpet tills dess att fullständiga uppgifter lämnats. I det fall att köpet avbryts har säljaren rätt till ersättning enligt p. 15. I det fall att köpet pausas behåller
ordern inte sin plats i arbetskön och kan komma att nedprioriteras. Även extra administrativa avgifter kan tillkomma.

Tilläggsvillkor gällande återförsäljare & övriga avtalskunder.
1e. Prissättning
Återförsäljaren erhåller rabatt på alla beställningar som
görs hos företaget. Summan varierar beroende på typ av
beställning.
Återförsäljaren har därav fri rätt att sälja vidare produkter till det pris han själv finner önskvärt, och binder sig
därigenom inte till något annat än att själv betala det pris
som säljaren informerat om.
Då upplägget kan skilja sig mellan företaget och återförsäljaren är det önskvärt, men ej nödvändigt att köparen
till sina egna kunder använder neutrala papper, broschyrer och liknande.

1f. Administration och kontakt
All kontakt mellan återförsäljaren och företaget bör ske
skriftligt, via epost. Företaget avsäger sig all kontakt
med slutkonsumenten, dvs återförsäljarens egna kunder.
Alla kunder som kommer direkt till företaget kommer att
tas emot som företagets egna, inklusive all administration och fakturering. Återförsäljarrabatten kommer vid
sådana tillfällen inte att tillämpas.
Då kontakten med slutkund sköts av återförsäljaren så är
det återförsäljaren som är ytterst ansvarig för godkännande av detaljritning, att korrekta uppgifter lämnats och
att återförsäljaren har kundens medgivande (gärna en
skriftlig fullmakt) att beställa samt godkänna detta. Om
återförsäljaren inte har detta är det försäljaren som är
ytterst betalningsansvarig för varan, arbetet samt de extra kostnader som kan uppstå för eventuella fel som han
godkänt genom ett tyst eller uttalat godkännande.

Villkor gällande beställning av gravvård.
2a. Ingånget avtal

Avtalet anses som ingånget då köparen lagt en beställning via hemsidan, telefonsamtal, personligt möte, epost
eller post (se p. 1).
Ordern anses som påbörjad tre dagar från det att beställningen inkommit till säljaren (se p. 3)
Detaljritning av ny gravvård (se p. 4) skickas till köparen när säljaren mottagit full information om gravvården, den avlidne samt begravning och begravningsplats.
Produktion av ny gravvård anses påbörjad, samt placerad i arbetskö, från den dag som köparen godkänner detaljritningen (se p. 4). En detaljritning anses vara godkänd tio (10) dagar efter att köparen har mottagit den
och inte inkommit med några synpunkter, korrigeringar
eller andra ändringar – om ingenting annat har avtalats.
Produktion av textkomplettering anses som påbörjad,
samt placerad i arbetskö, tre dagar från det att beställningen inkommit till säljaren (se p. 3) samt när full information lämnats till säljaren (se p. 4).


2b. Ångerrätt
För tjänster och specialtillverkade produkter gäller följande: beställningen är bindande från den dag då avtalet
ingicks. Genom att bekräfta beställningen samtycker
köparen till att företaget påbörjar behandlingen av
beställningen inom tidsramen för den ångerfrist som
gäller enligt Distans- och Hemförsäljningslagen. Genom
att samtycka till att säljaren påbörjar arbetet med
beställningen inom ramen för ångerfristen föreligger
ingen ångerrätt enligt nämnda lag och p. 3 & 15 tillämpas istället.
Vid köp av övriga produkter som säljaren tillhandahåller,
som inte är specialtillverkad enligt köparens önskemål,
innebär att ordinarie ångerrätt föreligger. Ångerfristen är
då 14 dagar och köparen står för returkostnaden. En
förutsättning för att returen ska godkännas är att produkten är oanvänd och i oförändrat skick.

Villkor gällande produktion av gravvård.
3. Ändringar i varans utförand
e
Varje order/köpeavtal är kundspecifik.
Eventuella ändringar av ordern skall därför vara säljaren
tillhanda senast tre dagar från det att ordern har inkommit till säljaren. Detta gäller även order av ny gravvård
men ej ändringar av detaljritning vid köp av ny gravvård, se p. 4. Efter dessa tre dagar anses ordern som påbörjad. Varje ändring därefter kan komma att orsaka en
extra ändringskostnad, förutom den kostnad som kan
följa av den förändrade ordern i sig. Eventuellt kan leveranstiden ändras, beroende på ändringarnas omfattning.
Avtal om ändrings- eller tilläggsarbete bör ske skriftligt.


4. Detaljritning
Vid köp av ny gravvård tillhandahåller säljaren en detaljritning som köparen skall godkänna. Syftet med denna
ritning är att köparen skall få en överblick över hur stenen kommer att se ut, samt få en chans att se över namn,
uppställning, stavning och datum för den avlidne. Köparen är ytterst ansvarig för informationen och ritningen
som han godkänner och har således ingen rätt att reklaRev III. 2023-11-15
mera sådana fel i varan som han godkänt genom ritningen. Även ett tyst medgivande ses som ett godkännande
om köparen inte inkommer med några kommentarer,
synpunkter eller rättelser inom tio (10) dagar efter det att
köparen har mottagit detaljritningen.


4a. Vid köp av ny gravvård
Produktionen anses som påbörjad från den dagen som
köparen godkänner ritningen.
Vid eventuella ändringar skjuts därför påbörjandet av
produktionen upp och leveranstiden kan därför komma
att ändras.
Ändringar i detaljritning gäller ej materialval, form på
gravvård och liknande. Vid ändringar utav detta hänvisar
vi till p. 3.


4b. Vid textkompletteringar
Produktion av textkomplettering anses som påbörjad tre
dagar från det att beställningen inkommit till säljaren (se
p. 3) samt när full information lämnats till säljaren.
Det är köparens ansvar att se till att säljaren får full och
korrekt information om gravvården, den avlidne samt
begravning och begravningsplats.
Ordern kommer ej att placeras i arbetskön innan full
information har lämnats till säljaren.

Villkor gällande avlämnande av gravvård.
5a. Vid ny gravvård och textkompletteringar
Gravvården anses avlämnad när den monterats på gravplatsen och monteringsarbetet avslutats, om inget annat
avtalats. Gravvården skall avlämnas inom avtalad tidsram eller, om ingen tid har avtalats, inom skälig tid från
köpet om inte kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter innehåller annat. I bedömningen av vad som är skälig tid
ska hänsyn tas specifikt, men ej uteslutande, till att
markförhållanden kan omöjliggöra arbete under vintern
och andra otjänliga väderförhållanden.


5b. Vid textkompletteringar
Om den befintliga stående gravvården är fastmonterad
på ett sådant sätt att hämtning av gravvården ej kan ske
utan att fundamentet skadas, tar säljaren inget ansvar för
det skadade fundamentet. Kostnader och tid kan därför
tillkomma för att åtgärda skadan eller montera om gravvården på ett korrekt sätt. Detta gäller speciellt, men ej
begränsat till, om gravvården är monterad med GROsockel eller har fastlimmade dubbar.
I händelse av arbete som kan tillkomma på grund av att
den befintliga gravvården inte har de mått eller är i det
skick som offerten grundar sig på, eller om gravvården
ej kan flyttas och arbetet måste göras på plats, kan kostnader tillkomma och leveransen försenas.
Företagets priser för inskriptioner i befintliga gravvårdar
gäller normalt fastsatta stenar med max. mått 70 x 80 x
10 cm. Är gravvården större än detta mått, eller på annat
sätt olämplig att hämtas av enbart en person, så kommer
ytterligare kostnader att tillkomma och leveransen kan
försenas.
Det är viktigt att köparen från början lämnar korrekta
uppgifter, främst, men ej begränsat till, information om
vart den befintliga gravvården finns och vad som står på
gravvården idag. Om inte gravnummer och kvarter är
tydligt utmarkerade på kyrkogården bör köparen skicka
med en karta, bild och/eller en tydlig beskrivning över
vart gravvården finns. Vid komplicerad hämtning av
gravvården som beror slarv med något av ovanstående
kan extra administrativa kostnader tillkomma.Upprätningar görs i omgångar, löpande under året, vid
tidpunkter när tillräckligt många beställningar inkommit
till företaget.
Om gravvården är fastmonterad på ett sådant sätt att
arbete med gravvården ej kan ske utan att fundamentet
skadas, tar säljaren inget ansvar för det skadade fundamentet. Kostnader och tid kan därför tillkomma för att
åtgärda skadan. Detta gäller speciellt, men ej begränsat
till, om gravvården är monterad med GRO-sockel eller
har fastlimmade dubbar.
Om gravvården, med eller utan tillhörande sockel, behöver tas med och arbetas med i företagets lokaler, exempelvis på grund av fastsatt eller trasig sockel, tillkommer
fraktkostnader för arbetet. Även andra kostnader kan
tillkomma för material, administration och arbete. Leveransen kan även komma att försenas.

Företagets priser för upprätningar gäller normalt fastsatta stenar med max. mått 70 x 80 x 10 cm. Är gravvården
större än detta mått, eller av andra skäl behöver hanteras
av bil med kran, eller fler personer än normalt, så kommer ytterligare kostnader att tillkomma och leveransen
kan försenas.
Det är viktigt att köparen från början lämnar korrekta
uppgifter, främst, men ej begränsat till, information om
vart den befintliga gravvården finns och vad som står på
gravvården idag. Om inte gravnummer och kvarter är
tydligt utmarkerade på kyrkogården bör köparen skicka
med en karta, bild och/eller en tydlig beskrivning över
vart gravvården finns. Vid komplicerad hämtning av
gravvården som beror slarv med något av ovanstående
kan extra administrativa kostnader tillkomma.

Villkor gällande betalning.
6a. Betalningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning på
alla kunder.
Om en kreditupplysning visar på en bristande betalningsförmåga, eller då en kund tidigare uppvisat en bristande betalningsförmåga, görs en helhetsbedömning där
säljaren förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning av köparen, sälja fakturan med eller utan regress till
tredje part samt rätten att annullera en beställning.


6b. Betalning
Köparen faktureras när arbetet är utfört och/eller produkten levererad. Betalningen skall vara säljaren tillhanda
senast 15 dagar efter fakturadatumet vid epost-faktura,
och 20 dagar efter fakturadatumet vid post-faktura. Vid
postfaktura tas en administrativ avgift ut om 45 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att vid större beställningar
(över 20.000:-) ta ut en förskottsbetalning om 30-50% av
totalkostnaden.


6c. Utebliven betalning
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse varpå
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen tillkommer.


6d. Inkomna fakturor
Det är köparens eget ansvar att hålla koll på inkomna
fakturor, att de blir betalda i tid samt meddela säljaren i
skälig tid om den inte fått någon faktura.


6e. Obetalda fakturor
Om en kund sedan tidigare har en eller flera fakturor
som ej är betalda kommer säljaren ej att påbörja nästa
order innan alla tidigare fakturor är betalda. Redan påbörjade ordrar kommer att pausas. Ordern behåller ej sin
plats i arbetskön och kan komma att nedprioriteras i arbetsordningen.


6f. Fakturering via tredje part
Fakturering sker alltid via Fortnox. Vid upprepande bristande betalningsförmåga kan fakturorna komma att säljas i sin helhet till Fortnox, med eller utan regress. Säljaren bedömer själv vilket av detta som är skäligt och
meddelar köparen om detta innan arbetet påbörjas. Köparen står för alla extra kostnader, kostnaden läggs på
fakturan. Köparen har alltid ett val att, utan extra kostnad, betala köpet i förskott för att slippa de extra avgifterna. Fakturan ska då vara betald innan stenen monteras
på sin plats. Om köparen vill betala fakturan i förskott
bör detta meddelas i god tid (senast tre dagar efter meddelandet om försäljning av fakturan), för att undvika
missförstånd.


7. Ägandeförbehåll
Varan tillhör säljaren tills dess att full betalning erlagts.
Om köparen ej betalar för varan förbehåller sig säljaren
rätten att, (vid gravvårdar – efter överenskommelse med
kyrkogårdsförvaltningen), ta tillbaka varan. I ett sådant
fall har säljaren också rätt till skälig ersättning för sina
förluster i övrigt.

Villkor gällande garantier och reklamation
8. Garanti

Westmans Stenhuggeri AB lämnar olika typer av garanti
beroende på varan.


8a. Livstidsgaranti på material
Westmans Stenhuggeri lämnar livstidsgaranti på stenmaterial. Garantin täcker produktionsfel och/eller stenmaterial om produkten har använts korrekt, med undantag för
marmor och kalksten.


8b. Färg och bladguld
För färg och bladguld på Stående gravvårdar gäller en
garanti på tre (3) år.
För Liggande gravvårdar ges en garanti på ett (1) år
vid färg och ingen garanti vid bladguld.


8c. Upprätningar & montering av nya gravvårdar har
en garanti på tre (3) år.

Garantin täcker inte skador som har uppstått genom
slitage samt skador som har uppstått vid olycka, missbruk, felaktig användning i förhållande till bruksanvisningen samt kommersiellt bruk. Repor, fläckar, märken,
missfärgning, korrosion eller skador p.g.a. överhettning
och/eller nedkylning täcks ej heller av garantin.


8d. Limma dubbar
Det är naturligt att gravvården går att vicka på när den
står på sin sockel, därför limmar man vanligtvis inte
dubbarna på en gravvård. Om kunden ändå vill att säljaren limmar fast dubbarna vid montering av ny gravvård,
textkomplettring eller vid upprätningar, så lämnas ingen
garanti alls på varan, materialet, arbetet eller monteringen av gravvården.


8e. Montering av gravramar och rabattlister
Vid montering av gravramar och rabattlister lämnas en
garanti på ett (1) år. Detta gäller om gravramarna eller
rabattlisterna har sjunkit eller ändrats mer än normalt.


9. Risken för varan
Risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras
eller minskas genom en händelse som inte beror på säljaren – t.ex. olyckshändelser, eldsvådor, åsknedslag, skadegörelse av tredje man, stöld eller förlust – går över på
köparen vid avlämnandet, (se p. 5a).


10. Fel
Fel utgör enligt fackmässig bedömning föreliggande
avvikelse från normal standard.
Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet och andra
egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs
bl.a. skötselanvisningar. Frågan om varan är felaktig
skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den
avlämnas. Säljaren svarar alltid för fel som funnits vid
denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Ett
fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits
vid avlämnandet om inte säljaren visar annat eller detta
är oförenligt med felets art.


11. Reklamation
Vill köparen åberopa fel i varan skall han lämna säljaren
eller den som förmedlat köpet meddelande om felet
inom skälig tid efter det han märkt eller borde märka
felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader ska
alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar inte köparen
inom tre år från det att arbetet med gravvården slutförts,
förlorar han rätten att åberopa felet.
Normala variationer i färg och ådring av materialet, godtages inte som reklamationsgrund.
Då varorna som säljaren tillhandahåller är ett hantverk
som bearbetas till stor del för hand, tillämpas en viss
tolerans vad gäller mått på själva varan, måttanvisningar
och utförande av exempelvis dekorer och texter, utsmyckningar och tillbehör. Normala variationer av detta
godtages ej heller som reklamationsgrund.


12. Påföljder vid fel
Om det är fel på varan kan köparen hålla inne betalning,
kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning
och skadestånd enligt de i konsumentköplagen angivna
förutsättningarna.


13. Säljarens dröjsmål
Med dröjsmål menas att varan inte avlämnas alls eller
för sent och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, eller vid dröjsmål pga kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter, otjänliga väder- och markförhållanden som omöjliggör arbete eller omständigheter
utanför säljarens kontroll (se p. 3, 4, 5a & 5b).
Om säljaren dröjer med att avlämna varan kan köparen
hålla inne betalning, kräva att säljaren fullgör köpet eller
häva köpet och kräva skadestånd enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna. Köparen får inte
häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick
kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han
vill åberopa dröjsmålet.


14. Köparens rätt till skadestånd
Köparen har under i konsumentköplagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för ekonomisk skada – t ex
utgifter och förluster – som åsamkats honom på grund av
att varan är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Köparen är skyldig att vidta skäliga
åtgärder för att begränsa sin skada.


15. Köparens avbeställningsrätt
Köparen har rätt att avbeställa varan innan den avlämnats. Om köparen avbeställer varan har säljaren enligt de
i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till
skälig ersättning för sina kostnader för att fullgöra avtalet och för sina särskilda kostnader till följd av avbeställningen. Säljaren har också rätt till skälig ersättning
för sina förluster i övrigt på grund av avbeställningen.
Om köparen avbeställer varan, har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i enlighet med
41 § KKL. Varor som är utformade enligt en köpares
speciella önskemål kan, om tillverkningen eller projekteringen påbörjats, medföra betydande kostnader för köparen vid avbeställning. Säljaren är dock skyldig att vidta
skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.


16. Marknadsföring
Säljaren förbehåller sig rätten att använda samtliga beställda varor, både specialanpassade och standardiserade,
i sin marknadsföring, om inget annat avtalats. Detta kan
exempelvis vara på en hemsida, i en broschyr eller annat
som är relevant för marknadsföringen.


17. Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa
bestämmelser skall i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om parterna inte kan enas
kan tvisten hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig, eller till allmän domstol. Om en fordran är föremål för tvist får indrivning inte ske.


Rev III. 2023-11-15

Personuppgiftspolicy
Westmans Stenhuggeri AB

För att kunna erbjuda fakturering samt kunna ansöka om
gravvård hos kyrkogårdsförvaltningen behöver vi köparens fullständiga personuppgifter och, (vid köp av gravvård) om köparen inte är gravrättsinnehavare, även dennes personuppgifter.
Westmans Stenhuggeri AB lämnar endast ut köparens
personuppgifter, adress eller kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen i berörd kommun, i samband med
genomförande av kreditupplysning och betalning samt i
samband med speciella leveranser av tredje part som
säljaren och kunden avtalat. Som konsument har man
rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras samt att registrerade uppgifter
raderas.


1. Dina personuppgifter

Westmans Stenhuggeri ABs (”vi”) mål med denna policy
är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva
för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och
lagrar din information så att du känner dig säker på att
dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.


2. Personuppgiftsansvar
Westmans Stenhuggeri AB är ansvarig för behandlingen
av personuppgifter.
Vid frågor rörande personuppgifter, v.v. kontakta oss på
info@wsten.se eller +46 586 75 10 00.


3. Insamling av personuppgifter
a. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, epostadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer.


b. Hur och vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första
hand direkt från dig, exempelvis i samband med en beställning, offertförfrågan eller när du kontaktar oss i andra sammanhang.


c. Uppgifter som samlas in i samband med beställning
När du lägger en beställning hos Westmans Stenhuggeri
AB via mejl, telefon, wsten.se eller personlig försäljning
samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter till dig som beställer. I samband med beställning som rör en avliden samlar vi även in uppgifter om denna.


d. Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar
oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller
på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är oftast uppgifter om namn och
kontaktuppgifter, som t.ex. telefonnummer eller e-postadress.
Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det
kan t.ex. vara uppgifter om den avlidna, betalningsinformation eller andra uppgifter som du, eller vi, anser är
relevanta för ärendet.


e. Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid beställning och vid kontakt med oss i olika ärenden
förekommer det att en person lämnar personuppgifter
om en eller flera andra personer i exempelvis ett dödsbo
eller om en gravrättsinnehavare till berörd gravplats. Vi
förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga
personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.
Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt
med oss för din räkning.

4. Hantering och lagring av personuppgifter
a. Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Westmans Stenhuggeri AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av köpeavtalet, samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis köpevillkoren.


b. Administration av din beställning
För att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss
använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att kunna ansöka om tillstånd hos Kyrkogårdsförvaltningen, ta en kreditupplysning och för att
kunna genomföra betalningen av de tjänster du har beställt, exempelvis via försäljning av fakturor till tredje
part.
Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision eller kredit.


c. Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller
t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och personnummer för att identifiera dig och din beställning.
Vi använder dina kontaktuppgifter, exempelvis e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i
samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma
att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat
in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.


d. Utskick av information
När du har lagt en beställning hos oss använder vi dina
personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, ritningar
och annan viktig information. Sådana utskick sker i första hand till den e-postadress som har lämnats i samband
med beställningen, men kan även på förfrågan skickas
på annat sätt.
Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. ändrade
leveranstider. Sådan information kan skickas via e-post,
brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på
avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.


e. Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder
för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar
användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det
gäller också utveckling av våra produkter efter kunders
önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister
eller öka säkerheten.
I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade
uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av
analyser. Det kan dock förekomma att vi använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.
För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.


f. Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också
komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser
enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.


g. Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs
för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vårt kundregister. I kundregistret sparas personuppgifter, ärenden och beställningshistorik i upp till två (2) år. Beställningar sparas i vårt
arkiv tills vidare.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen
för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som
har gallrats ur vårt kundregister för att den inte längre är
nödvändig kan finnas kvar i exempelvis vårt arkiv med
beställningar där den lagras med stöd av samtycke eller
för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande
behövs.

5. Utlämning av personuppgifter
a. Tillstånd hos Kyrkogårdsförvaltningen

För att kunna leverera vissa tjänster, exempelvis sätta
upp en ny gravvård, behövs särskilt tillstånd hos Kyrkogårdsförvaltningen.
När vi ansöker om tillståndet behöver vi uppge gravrättsinnehavarens personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Om beställaren inte är densamma som
gravrättsinnehavare till berörd gravplats ansvarar beställaren för att uppge korrekta uppgifter om gravrättsinnehavaren. Vi ansvarar inte för att informera gravrättsinnehavaren om detta eller fråga om gravrättsinnehavarens
medgivande.


b. Betallösningar
Vi använder oss ibland av externa faktureringsföretag
och kreditupplysningsbolag, samt inkasso vis betalningsdröjsmål. Dessa företag får, vid behov, tillgång till
personuppgifter i form av namn, adresser, kontaktuppgifter och personnummer. Denna hantering är nödvändig
för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt
från oss.


c. Övriga
Om du beställer andra tjänster via oss kan i vissa fall de
personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten, lämnas över till den som ska utföra tjänsten.
Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, adress och kontaktuppgifter.


6. Dina rättigheter
a. Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi
ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska
kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina
personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du
samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till
hantering av dina personuppgifter i samband med att du
beställer våra tjänster eller vid kontakt med våra säljare.


b. Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke
genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke
kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra
med den behandling som omfattades av samtycket. Det
kan förekomma att samma personuppgift behandlas både
med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är
nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att
även om du återkallar ditt samtycke och den behandling
som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften
ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.


c. Rätt att få information om vilka personuppgifter vi
har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på
ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran
och är gratis en gång per år.
Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?
Din begäran om registerutdrag från Westmans Stenhuggeri AB skall ske skriftligen via brev och innehålla din
egenhändiga namnteckning.


d. Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas,
kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.


7. Cookies
På wsten.se använder vi cookies för att förbättra din
upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa
personuppgifter hanteras av cookies på wsten.se.

Rev III. 2023-11-15